தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி

Tamilnadu Primary School Teacher's Federation

Get Adobe Flash player
  • s-1.jpg
  • s-2.jpg
  • s-3.jpg
  • s- 4.jpg
  • s-5.jpg
  • s-7.jpg
  • s-8.jpg

Login Form

Quick Contact

Email:
Subject:
Message:
நடுநிலைப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் பி.எட்., கற்பித்தல் பயிற்சியை தான் பணிபுரியும் பள்ளியிலேயே மேற்கொள்ளலாம் - விடுப்பு எடுக்க வேண்டியதில்லை கடிதம் எண்.31874 தொக1(2)2013-4 நாள் 13.03.2015