தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி

Tamilnadu Primary School Teacher's Federation

Get Adobe Flash player

TNPTF DGL- Pages.pdf


விண்னை முட்டும் விலைவாசியும் வேதணையளிக்கும் ஊதியக்குழுவும்


ஆசிரியர் அச்சுறுத்தும் புதிய அபாயங்கள்


25 ஆம் ஆண்டு நிறைவு மாநில அறிக்கை


20 ஆம் ஆண்டு நிறைவு மதுரை மாவட்ட அறிக்கை


20 ஆம் ஆண்டு நிறைவு மாநில அறிக்கை


1984  முதல் 1994 - 10 ஆம் ஆண்டு நிறைவு மலர்


5வது மாநில மாநாடு (கோவை)


 

பெண்ணாசிரியர் மாநில மாநாடு 1992 மார்ச் 21 - பெரியார் திடல் (விவாத நகல் அறிக்கை)


3வது மாநில மாநாடு பெரியார் திடல் சென்னை 1992 மார்ச் 22


6வது ஊதியக்குழு குறைகளைக்களைய ஒரு நபர் குழுவிற்கு அளித்த கோரிக்கை மனு 


5வது ஊதியக்குழு ஆணையக் குழுவிற்கு  சமர்ப்பித்த கோரிக்கை மனு


CCSTO அறிக்கை 


1986 திருச்சி மாநாடு tnptf பார்வையில் புதிய கல்விக்கொள்ளை 


TETOJAC கூட்ட நடவடிக்கைகள் (மே-1998)


போராட்ட நிகழ்வின் பத்திரிக்கை காட்சிகள்

Login Form

Quick Contact

Email:
Subject:
Message: